Sociālās atbildības pamatprincipi Brother uzņēmumu grupā


A. Godīgi darba apstākļi

Atzīstot godīgu darba apstākļu nodrošināšanas svarīgumu, Brother grupa ievēro cieņu pret darbiniekiem un atzīst pamattiesības, kā arī sagaida tādu pašu rīcību no uzņēmumā nodarbinātajām personām (sadarbības partneriem).

 

1. Nediskriminēšana un neaizskaršana

Brother grupa nepieļauj diskriminējošas un aizskarošas darbības. Jo īpaši Brother grupa nepieļauj:

(1) nelikumīgu diskrimināciju pret jebkuru personu, balstoties uz, piemēram, rasi, dzimumu, vecumu, seksuālo orientāciju, grūtniecību, politisko piederību, piederību kādai arodbiedrībai, ģimenes stāvokli, nacionalitāti, etnisko izcelsmi, reliģiju, invaliditāti; vai
(2) personas cieņas pārkāpšanu, veicot uzmākšanos vai ļaunprātīgu izmantošanu (balstoties uz jebkāda veida pamatu vai jebkāda veida formu), miesas sodus, garīgu vai fizisku piespiešanu vai jebkādu šādu darbību draudus. 

 

2. Godīga un likumīga darba prakse

Brother grupa cenšas ievērot visus vietējos likumus un regulas, kompetento iestāžu vai atbilstošu vietējo ražošanas noteikumus attiecībā uz darba apsākļiem, tostarp stundām, algām un pabalstiem (ieskaitot minimālo algu) un virsstundas. 

 

3. Biedrošanās brīvība

Brother grupa ievēro darbinieku tiesības katrā valstī, kurā darbojas, ļaujot brīvi sadarboties ar citiem, pievienoties vai nepievienoties arodbiedrībām, darba ņēmēju padomēm saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

 

4. Bērnu un piespiedu darbs

Brother grupa nepieļauj un neiesaistās nelegālā darba praksē. Jo īpaši Brother grupa neizmanto:
(1) piespiedu darbaspēku vai piespiedu ieslodzīto darbaspēku;
(2) nepieprasa sadarbības uzņēmumu valsts izsniegtus identifikācijas dokumentus, pases vai darba atļaujas kā nodarbinātības nosacījumu (izņemot pagaidu nodošanu identifikācijas apstiprinājumam vai valsts formalitātēm);
(3) apzināti nenodarbina personas, kuru vecums ir mazāks par obligātās izglītības iegūšanas vecumu saskaņā ar vietējām regulām un likumiem;
(4) apzināti nenodarbina personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem (vai 14, ja attiecīgās valsts tiesību akti to pieļauj);
(5) nenorīko personas, kas jaunākas par 18 gadiem darbam, kas varētu apdraudēt viņu veselību vai drošību.

 

5. Skaidri definētas disciplinārlietas

Brother grupas uzņēmumi skaidri nosaka disciplināro politiku un procedūras, informējot par šo politiku un procedūrām savus darbiniekus.

 

6. Ziņošanas sistēma

Katram Brother grupas uzņēmumam ir jāizstrādā sava ziņošanas sistēma un jāmudina darbiniekus ziņot par jebkādiem šo principu, citu uzņēmumu politikas, vietējo tiesību aktu un noteikumu pārkāpumiem. Brother grupa neļauj asociētiem darbiniekiem sniegt pretenzijas pret personām, lai saņemtu pārkāpuma ticamu ziņojumu, kur tas ir atbilstoši un, ja to atļauj vietējie tiesību akti, nodrošinot jebkura ziņotāja anonimitāti.


 

B. Veselība un drošība

1. Veselība un drošība darba vietā

Brother grupas uzņēmumi darbojas atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas nodrošināšanu saviem darbiniemiem.
 
Brother grupas uzņēmumi nodrošina darbinieku drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus dažādos veidos:
(1) novērtējot un kontrolējot iespējamos drošības apdraudējumus, tostarp fiziski smagus darbus, elektriskus un citus enerģijas avotus, ugunsdrošību, transportlīdzekļus, ķimisko vielu un citu bioloģisko un fizisko vielu ietekmi.
(2) nodrošinot pienācīgi izstrādātas un labi uzturētas darba vietas un atbilstošas aizsardzības iekārtas;
(3) nodrošinot drošu darba procedūru un sistēmu ieviešanu pastāvīgai apmācībai un sistēmas, kas izstrādātas, lai novērstu, pārvaldītu, izsekotu un ziņotu par arodtraumām un slimībām; un
(4) īstenojot stratēģijas un reaģēšanas procedūras ārkārtas situācijām un notikumiem, tostarp evakuācijas procedūrām, urbumiem un atjaunošanas plāniem.

 

2. Sanitārija, pārtika un mājoklis

Brother grupa nodrošina darbiniekus un jebkuras trešās personas, kuras strādā uzņēmumu telpās ar tīrām tualetes telpām un tīru ūdeni un, ja paredzēts - pārtikas sagatavošanas un ēdināšanas telpu sanitārus apstākļus.
 
Ja tas ir paredzēts, kopmītēm ir jābūt labi uzturētām, tīrām un drošām, aprīkotām ar atbilstošām avārijas izejām, karsto ūdeni dušai, atbilstošu siltumu, ventilāciju un personisko telpu, atbilstoši vietējiem standartiem un noteikumiem.


 

C. Apkārtējā vide

Lai palīdzētu sabiedrībai panākt ilgtspējīgu attīstību, Brother grupas uzņēmumiem ir jānosaka savas vides aizsardzības politika un jācenšās mazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz apkārtējo vidi visos darbības aspektos un katrā produkta dzīves ciklā - sākot no to izstrādes, ražošanas, ietverot produktu izmantošanu, to atkārtotu izmantošanu un otrreizējo pārstrādi.
 
Brother grupas uzņēmumi iegūs nepieciešamās vides atļaujas un licences un ievēros visus piemērojamos starptautiskos un iekšzemes vides normatīvos aktus, tostarp ierobežojumus attiecībā un kādu konkrētu vielu izmantošanu.D. Ētiska un cienījama uzņēmējdarbība

Brother grupas uzņēmumi rīkosies atbilstoši augstākās cieņas un ētikas principiem visos savu darbību aspektos.

1. Godīga darbība

Brother grupas uzņēmumi apņemas ievērot to valstu un reģionu pretmonopolu un konkurences likumus, kuri attiecināmi uz uzņēmuma darbībām, tādējādi apņemoties neiesaistīties jebkādos pasākumos, kas var ierobežot vai traucēt brīvai un godīgai konkurencei.
Iegādājoties preces un pakalpojumus, Brother atlasīs piegādātājus ojektīvi un saskaņā ar godīgiem nosacījumiem.

 

2. Atbilstoša reklāmas izmantošana

Brother grupas uzņēmumi apņemas darboties atbilstoši pieņemtajiem reklāmas izmantošanas noteikumiem un Brother grupas uzņēmumi atturēsies apzināti izmantot jebkādu maldinošu vai neprecīzu reklāmu.

 

3. Priekšrocību neatbilstoša izmantošana

Brother grupas uzņēmumi apņemas neiesaistīties jebkāda veida korupcijas, izspiešanas vai piesavināšanās formās. Kukuļu vai citu līdzekļu piedāvāšana vai pieņemšana nepamatotu vai neatbilstošu priekšrocību iegūšanai nav pieņemama.

 

4. Precīzas korporatīvas informācijas ziņošana un rediģēšana

Brother grupas uzņēmumiem jāreģistrē un jāpārskata visa nepieciešamā informācija, ieskaitot ātru un precīzu grāmatvedības ierakstu veikšanu un to pienācīgu saglabāšanu.
 
Brother grupas uzņēmumiem jānodrošina precīza un savlaicīga informācijas izpaušana par uzņēmuma statusu un darījumu darbībām akcionāriem, investoriem un atbilstošiem tirgiem, atvieglojot ieguldījumu lēmumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.
 
Turklāt Brother grupas uzņēmumiem ir jāpieprasa, lai asociētie uzņēmumi nodrošinātu, ka personiska rakstura paziņojumu parādīšanās laikrakstos vai žurnālos, radio vai televīzijā, video formātā vai interneta vidē neizskatīsies kā Brother grupas uzņēmumu veidoti un nodoti ziņojumi.

 

5. Informācijas pārvaldība

Brother grupas uzņēmumiem ir stingras informācijas pārvaldības sistēmas, kas nodrošina, ka konfidenciāla informācija par Brother grupas uzņēmumiem, citām organizācijām vai mūsu klientiem un trešajām pusēm nevar tikt nelikumīgi izpausta bez to pilnīgas piekrišanas.

 

6. Personas informācijas aizsardzība

Brother grupa respektē savu klientu, uzņēmējdarbības kontaktu un darbinieku privātumu un ir izstrādājusi drošības pasākumus, kas paredzēti, lai ierobežotu piekļuvi viņu personiskajai informācijai saskaņā ar vietējiem noteikumiem un tiesību aktiem, kā arī vispārīgo datu aizsardzības regulu attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi. Brother grupa aizsargā privāto informāciju, ieskaitot personas datus, savu klientu un darbinieku sarakstus un nepieļauj savu dabinieku privātas informācijas izpaušanu, ja vien tas nav darīts saskaņā ar vietējiem datu aizsardzības likumiem un uzņēmumā piemērojamiem konfidencialitātes noteikumiem vai cita veida pieņemamu atļauju.
 

7. Noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu

Darbiniekiem nevajadzētu tikt iesaistītiem jebkāda veida nelegālās tirdzniecības darbībās. Nelikumīga iekšējās informācijas tirdzniecība parasti attiecas uz vērtspapīru un to atbilstošu materiālu un komerciālas informācijas par drošību tirdzniecību.
 

8. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība


Brother grupa cenšas nodrošināt, saglabāt un paplašināt Brother grupas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bet ne tikai - patentu tiesības, preču zīmes tiesības un autortiesības). Brother grupa respektēs trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Brother grupa un darbinieki nedrīkst tīši pārkāpt citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.


 

E. Pārvaldības sistēma šo principu īstenošanai

Brother grupa izveidos vadības sistēmu, lai īstenotu šādus principus:
(1) katrs Brother grupas uzņēmums īsteno savu rīcības kodeksu, kas kopā ar citiem uzņēmējsabiedrības noteikumiem atbilst šo principu noteiktajam standartam un pieprasa, lai tā darbinieki ievēro šādus noteikumus;
(2) katrs Brother grupas uzņēmums saskaņā ar tās organizāciju nosaka struktūrvienību, kas atbild par rīcības kodeksa īstenošanu;
(3) katrs Brother grupas uzņēmums nodrošina regulāru apmācību saviem darbiniekiem saistībā ar uzņēmuma rīcības kodeksa ievērošanu;
(4) katrs Brother grupas uzņemums veic periodisku revīziju, lai nodrošinātu atbilstību šiem principiem; un
(5) katrs Brother grupas uzņēmums savlaicīgi labo visus periodisko revīziju konstatētos trūkumus.

Brother Industries Ltd. augstākā līmeņa vadība ir atbildīga par šo principu īstenošanu katrā Brother grupas uzņēmumā un vadības sistēmās, kā arī regulāru vadības sistēmas statusa pārskatīšanu.