1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Vide un ilgtspēja
  4. Produkti un atbilstība

Produkta dzīves cikls

 

Brother ierīces ir izstrādātas Japānā, izmantojot enerģijas taupīšanas tehnoloģiju un nodrošinot to atbilstību nepieciešamajiem Eiropas normatīvajiem aktiem.
Ražošana notiek rūpnīcās Āzijas valstīs, kur procesa pamatā tiek nodrošināts zems enerģijas patēriņš, CO2 emisijas un pēc iespējas samazināts atkritumu daudzums. 
Mūsu produkti tiek iepakoti droši, bet minimāli, izmantojot pārstrādājamus materiālus, lai samazinātu atkritumus.
Dažādas produktu kategorijas - printeri, skeneri un uzlīmju printeri tiek apvienoti izplatīšanas procesa laikā, lai pēc iespējas palielinātu kravas un samazinātu CO2 emisijas.
Strāvas padeves, papīra, toneru un tintes taupības funkcijas ir visu mūsu ierīču sastāvā, sākot ar divpusējas drukas funkciju - līdz pat dziļa miega režīma izmantošanas iespējai.
Brother ierīces, kasetnes un iepakojums tiek savākti otrreizējās pārstrādes iespējai, izmantojot bezmaksas atgriešanas shēmu, lai atbalstītu organizāciju Cool Earth tās tropisko lietus mežu aizsardzības aktivitātēs.

Sertifikāti, paziņojumi un direktīvas

ISO 14064

Brother galvenais birojs Japānā akreditē ISO 14064, kurā izklāstīti principi un prasības siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kvantitatīvai noteikšanai un ziņošanai. Detalizētu informāciju par mūsu emisijām var atrast globālajā Brother tīmekļa vietnē.

ISO (International Organization for Standardization) jeb starptautiskā standartizācijas organizācija ir pasaules lielākā starptautisko standartu izstrādāšanas, publicēšanas un izplatīšanas organizācija - produktīvākai un efektīvākai nozares organizāciju darbībai.

Brother uzskata, ka ISO 14001 akreditācija vides pārvaldībai ir svarīga, tādējādi demonstrējot mūsu apņemšanos samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Standarts tika atjaunināts 2015. gadā, lai nodrošinātu, ka vides labā prakse tiek pilnībā izmantota visās uzņēmējdarbības jomās. Visi Brother tirdzniecības biroji kopš 2018. gada septembra darbojas saskaņā ar ISO 14001: 2015 standartu.

ISO 14001 Sertifikāts


REACH ir Eiropas Savienības pārvaldes sistēma attiecībā uz ķīmisko vielu izmantošanu un paredz to reģistrēšanu, izvērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Tās galvenais mērķis ir uzlabot cilvēku veselības, kā arī apkārtējās vides aizsardzību, ieviešot šo noteikumu obligātu izpildi visos Eiropas Savienības uzņēmumos, kas ir saistīti ar ķīmisko vielu ražošanu vai ievešanu ES vai EEZ valstīs.

Kā atbildīgs un videi draudzīgs uzņēmums, Brother izpilda REACH prasības, apkopojot informāciju par ķīmisko vielu īpašībām un reģistrējot mūsu produktos izmantotās vielas saskaņā ar REACH noteiktajiem termiņiem.

REACH regula

Katrs Brother produkts tiek izdots ar atbilstības deklarāciju, pierādot, ka tas atbilst attiecīgajām prasībām attiecībā uz visām piemērojamajām direktīvām. Deklarācija ir jāizdod ražotājam.

Lūdzu, ņemiet vērā: RoHS Paziņojums tagad ir iekļauts šajā Atbilstības Deklarācijā. 

Kā videi draudzīgs uzņēmums, mēs darbojamies ievērojot šādus Eiropas tiesību aktus par atkritumiem: elektrisko un elektronisko iekārtu (EEIA) direktīvas prasībām, izlietoto bateriju un akumulatoru direktīvas, kā arī iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas prasībām.

Saskaņā ar EEIA direktīvu, Brother ierīces ir veidotas no otrreizēji pārstrādājamiem un atgūstamiem materiāliem, turklāt esam izstrādājuši sistēmas izlietoto iekārtu savākšanai to mūža beigās.

Izlietoto bateriju un akumulatoru direktīvas mērķis ir samazināt bateriju un akumulatoru radītos draudus videi un palielināt pārstrādes ātrumu. Tāpēc visi Brother tirdzniecības biroji Eiropā ir bateriju un akumulatoru otrreizējās pārstrādes organizācijas sastāvā.

Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīva koncentrējas uz četrām atkritumu apsaimniekošanas jomām; novēršanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un atjaunošanu. Saskaņā ar šo direktīvu mēs nodrošinām, ka mūsu iepakojums ir pēc iespējas efektīvāks un videi draudzīgāks.

Ar Enerģētiku saistīto produktu ekodizaina direktīva ir Eiropas tiesību akti, kas nosaka ekoloģiskās prasības attiecībā uz ražojumiem, kas saistīti ar enerģijas patēriņu. Tā mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un samazināt produkta negatīvo ietekmi uz vidi tā izstrādes un attīstības laikā. Arī Brother produkti atbilst direktīvas prasībām, turklāt Brother ir EuroVAprint - attēlveidošanas iekārtu ražotāju asociācijas sastāvā, kas parakstījusi brīvprātīgo nozares līgumu, lai nepārtraukti uzlabotu enerģijas patēriņu nozarē.
Green Leaf Detail Environmental

Vides sertifikācija

Esam lepni par mums piešķirtajiem apkārtējās vides sertifikātiem. Vairāk meklē šeit.

Drošības datu brošūra

Lejupielādējiet mūsu produktu datu drošības brošūras, izmantojot zemāk norādīto saiti.

Apskatīt