1. Sākums Brother
  2. Pret verdzības paziņojums

Paziņojums par cīņu pret verdzību un cilvēku tirdzniecību

Brother International Europe Ltd ir apņēmies saglabāt un uzlabot praksi, lai apkarotu verdzību un cilvēku tirdzniecību.

Uzņēmuma pārskats

Mēs esam Brother grupas Eiropas galvenais birojs, kas pārdod mājas un biroja drukas iekārtas un biznesa risinājumus, un mūsu galvenais mātesuzņēmums ir Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. ir globāls elektronikas un elektroiekārtu ražotājs, kura galvenā mītne ir Japānā.

Mūsu principi un politika

Mēs saprotam, ka korporāciju loma ir kļuvusi nozīmīgāka ilgtspējīgas sabiedrības izveidē, un Brother grupa ir pieņēmusi “Sociālās atbildības principus” (“Principles”), lai publiski paustu, kā mēs pildām savus sociālos un ētiskos pienākumus. Principi ietver mūsu saistības ievērot cilvēka pamattiesības, nodrošinot taisnīgus darba apstākļus un aizliedzot piespiedu darbu, bērnu darbu un citu nelikumīgu darba praksi. Lai nodrošinātu stingru īstenošanu, katram Brother grupas uzņēmumam ir jāizveido ziņošanu sistēma un jāmudina tā darbiniekus ziņot par jebkādiem principu vai citu vietējo normatīvo aktu pārkāpumiem. Lai uzzinātu vairāk par Brother principiem un politiku, lūdzu, skatiet:

Pienācīgas pārbaudes procesi attiecībā uz verdzību un cilvēku tirdzniecību

Pašlaik mēs pārskatām mūsu sistēmas, lai noteiktu un novērtētu potenciālās riska jomas mūsu piegādes ķēdēs, un, pamatojoties uz mūsu pārskatu, mēs ieviesīsim vai stiprināsim mūsu sistēmas, lai:

  • mazinātu verdzības un cilvēku tirdzniecības risku mūsu piegādes ķēdēs;
  • pārraudzītu potenciālās riska zonas mūsu piegādes ķēdēs; un
  • aizsargātu trauksmes cēlējus.

Mēs plānojam pieņemt uz risku balstītu pieeju attiecībā uz uzticamības pārbaudi un noteikt prioritātes mūsu centieniem un resursiem, pamatojoties uz iespējamo risku līmeni mūsu piegādes ķēdēs. Izvērtējot risku līmeni, mēs varam ņemt vērā tādus faktorus kā uzņēmumu ģeogrāfiskās teritorijas un raksturs. Mūsu piegādes ķēdēs mēs pašlaik koncentrējam likumības pārbaužu centienus uz iepirkuma darbībām, jo mēs ražojam izejvielas un daļas no trešo pušu piegādātājiem dažādās valstīs. Mēs turpināsim identificēt un izvērtēsim citas iespējamās risku jomas un veiksim atbilstošus pasākumus to apkarošanai.

Piegādātāju atbilstība mūsu vērtībām

Mums ir nulles tolerance pret verdzību un cilvēku tirdzniecību. Mūsu rīcībā ir atbilstības sistēma, kas vērsta uz mūsu izejvielām un daļu piegādātāju, lai nodrošinātu, ka tie atbilst mūsu vērtībām. Sistēma ietver pašnovērtējuma anketas un līgumiskās garantijas, lai pieprasītu piegādātājiem ievērot mūsu sociālās atbildības principus un KSA iepirkuma standartus. Gadījumā, ja mēs neesam pamatoti apmierināti ar piegādātāju iesniegtajām anketas atbildēm, mēs varam pieprasīt, lai piegādātāji detalizēti paskaidro atbildes un/vai iesniedz uzlabojumu rīcības plānu.

Apmācība

Lai nodrošinātu augstu izpratnes līmeni par mūsdienu verdzības un cilvēku tirdzniecības riskiem mūsu piegādes ķēdēs un mūsu biznesā, mēs sniedzam apmācību mūsu personālam.

Mūsu efektivitāte cīņā pret verdzību un cilvēku tirdzniecību

Mēs cenšamies nodrošināt, lai mēs ar mūsu piegādes ķēžu palīdzību neveicinātu verdzību un cilvēku tirdzniecību vai citu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēktiesībām. Mēs plānojam iesaistīt tikai tos piegādātājus, kas atbilst mūsu vērtībām un sociālās atbildības principiem. Gadījumā, ja piegādātāji nesniegs garantijas, lai izbeigtu vai novērstu verdzību un cilvēku tirdzniecību vai citu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēktiesībām, mēs apsvērsim iespēju izbeigt savas biznesa attiecības ar šiem piegādātājiem.

Turpmākās darbības

Mēs plānojam veikt šādus turpmākus pasākumus, lai apkarotu verdzību un cilvēku tirdzniecību:

  • lūgt mūsu pirmā līmeņa piegādātājus aizpildīt pret verdzības anketu, lai palīdzētu novērtēt riskus, kas rodas katrā mūsu uzņēmējdarbības jomā; un
  • pievienot līguma noteikumus mūsu pirkuma līgumos un pakalpojumu līgumos, kuros paredzēts, ka piegādātājiem ir jāgarantē, ka piegādātāja uzņēmējdarbībā nekur netiek izmantota verdzība un ka ir ieviesti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka tas tā ir.

Šis paziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2015. gada Modern Slavery Act (Apvienotās Karalistes akts) 54. panta 1. punktu, un tas ir mūsu paziņojums par verdzību un cilvēku tirdzniecību 2016. finanšu gadā, kas beidzās 2016. gada 31. martā.

 

Yuichi Tada, rīkotājdirektors
Brother International Europe Ltd.
2016. gada 5. septembrī