Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation) reglamentē uzņēmuma vai organizācijas noteikumus attiecībā uz fizisku personu datu aizsradzību un nosaka kārtību, kādā uzņēmumiem kā Brother jāapstrādā fizisku personu dati.

Brother uzņēmumam klientu un biznesa partneru lojalitāte vienmēr ir bijusi prioritāte. Mēs atzinīgi vērtējam pozitīvās izmaiņas, ko ievieš VDAR.

Šie jaunie Eiropas mēroga likumi piešķir indivīdiem lielāku kontroli pār to, kā tiek glabāti un izmantoti viņu personas dati.

Brother apkopo personu datus ar dažādu metožu palīdzību, piemēram, produktu reģistrācijas laikā.

Šie dati tiek izmantoti, lai turpinātu sniegt izcilu klientu apkalpošanas servisu, piemēram, pielāgojot informāciju, ko nosūtam, lai padarītu to atbilstošu un noderīgu Jūsu vajadzībām.

Šie dati vienmēr tiek izmantoti taisnīgi un atbilstoši mūsu konfidencialitātes politikai.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, piekrišanai par personas datu vākšanu un to izmantošanu ir jābūt konkrētai, nepārprotamai un brīvi dotai. Ja klienti nav devuši savu piekrišanu, mēs nevaram izmantot viņu datus reklāmas sniegšanas nolūkos.

Pārkāpjot šos noteikumus, Brother uzņēmumam draud nopietnas tiesiskas sekas.

"Personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru.

Kā identifikatoru piemērus var minēt personas vārdu, adresi, identifikācijas numuru, tiešsaistes identifikatoru (ieskaitot IP adreses), kā arī vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ekonomiskās, kultūras, garīgās vai sociālās identitātes faktoriem.

Personām ir tiesības uz savu personisko informāciju, piemēram, tiesībām uz to dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un tiesībām pieprasīt jebkuru datu kopiju.

Business woman in an office

Meklē sīkāku informāciju? 

Jūsu konfidencialitāti un jebkuru datu izmantošanu mēs uzveram ļoti nopietni. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, varat skatīt mūsu pilno privātuma aizsardzības politiku.

Rakstiet mums, lai saņemtu sīkāku informāciju